rss rss rss Leia meid sotsiaalvõrgustikest
Kirjuta meile: info[at]calisto.ee

Meie teenused

SISUKORD

 • Juhtimisteenus »» Ettevõtte üldjuhtimise teenus » Ettevõtte finantsjuhtimise teenus »
 • Finantsnõustamise teenus »»
 • Saneerimine ja restruktureerimine »» Ettevõtte saneerimine » Ettevõtte restruktureerimine »

  JUHTIMISTEENUS

  Ettevõtte üldjuhtimise teenus

  img

  Tavaliselt, kui ettevõtjal tuleb plaan realiseerida uus äri-idee, peab ta alustavat ettevõtet kas ise juhtima või palkama kompetentse tegevjuhi. Sama kehtib ka siis, kui tegevjuhist ettevõtte omanik soovib vabastada oma aega ja ettevõtte juhtimine kellelegi üle anda.

  Tegevjuhi palkamine töölepingu alusel on klassikaline viis fikseerida juhi vastutus, kohustused, õigused ja töötasu. Samas on praktikas aina sagedamini kasutatav alternatiiv ettevõttele juht palgata juhtimislepingu alusel, mis sõlmitakse juhtimisteenuseid osutava ettevõttega. Tööd ennast tuleb aga teostama ikkagi lepinguga kindlaks määratud isik. Sellise juhtimislepingu sõlmimisel võib olla mitmeid eeliseid:

  Paindlikkus töö mahus ja kiire pealehakkamine. Ettevõtjad, kellel on idee ja rahalised ressursid, et alustada mõne uue ärisuunaga või ettevõttega võivad sageli olla dilemma ees, et ettevõtte personali hulgas puudub inimressurss, kes oleks kavandatud eesmärgid võimeline ellu viima. Välismaal tegutsev ettevõte soovib katsetada pilootprojekti korras oma äri laiendamist Eesti turule, kuid ettevõtmise algfaasis ei pruugi see nõuda täis tööaja mahus pühendumist, et palgata ettevõttesse koheselt tegevjuht. Projekt võib ka mitte käivituda ja siis on värvatud juhi vabastamine paratamatult seotud suurte kuludega.

  Kuluefektiivsus. Tegevjuhi värbamine juhtimislepingu alusel, nagu seda Calisto pakub, võib osutuda kuluefektiivseks, mis on just eriti oluline käivituva uue ärisuuna algusfaasis, kus kavandatud tulumahtude saavutamine võtab aega. Lepingu alusel tegutsevale juhile ei ole vaja hankida sõidukit, arvutit, sidevahendit ja teha teisi sedasorti kulutusi kuna need juba sisalduvad juhtimislepingu maksumuses.

  img

  Kogemused. Calisto personalil on hulgaliselt kogemusi tegutsemisel outsourcing põhimõttel värvatud tegevjuhina. Oleme juhtinud ettevõtteid või kontserni tütarfirmasid Silberautos, Infowebis, Manutent OÜ-s. Oleme katsetanud välisfirmade ärimudeleid Eesti tingimustes. Tööturult ei pruugi õnnestuda leida vähemtuntud ettevõttele sellise kogemuste pagasiga juhti. Meie personal omab praktilist juhina tegutsemise ja äri algatamise kogemust mitmetes majandus-sfäärides: finantseerimisteenused, internetiteenused, kinnisvara-arendus, hulgikaubandus, autokaubandus. Oleme olnud osalised nii mitmeski eduloos, kus ettevõtte ülesehitus ja hilisem müük on osanikule suurt tulu toonud.

  Vastutus. Sisse ostetud tegevjuht vastutab sarnaselt palgatud juhatuse liikmega kuna enamasti on sellisese juhi õiguste ja vastutuse fikseerimiseks mõistlik ta juhatuse koosseisu arvata. Lisaks juhi isikule vastutab juhi tegevuse eest ka juhtimisfirma, kes juhtimisteenust osutab, seda sõlmitava juhtimislepingu alusel. Tegevjuhi outsourcing on tavaliselt pikaajaliste kavatsustega koostöö. Hea tegevjuht omab olulisel hulgal eeldusi ja varasemaid kogemusi uute väljakutsete vastuvõtmiseks. Mitte alati ei õnnestu siin meie kliendile sobivat lahendust leida, kuid kutsume Teid juhtimisteenuste osutamise võimaluste üle meiega konsulteerima. Kui me antud valdkonda piisavalt ei tunne, siis me ütleme seda ja võimalusel aitame Teid sobiva juhikandidaadi leidmisel.

  Tagasi algusesse »


  Ettevõtte finantsjuhtimise teenus

  img

  Finantsjuhtimise teenus on suunatud ettevõtetele, kellel on lahendatud raamatupidamise korraldamine, kuid ettevõtte juhtkond vajab abi eelarvete koostamisel ning minevikuaruannete tõlgendamisel, et teha õigeid juhtimisotsuseid. Sageli ei ole väikeste või keskmise suurusega ettevõtete ärimahud nii suured, et palgata täis töökohaga finantsjuht, kuid aeg-ajalt siiski oleks täiendavat abi finantsvahendite efektiivsel juhtimisel vaja.

  Sellisel juhul on mõistlik sõlmida püsileping finantsjuhi teenust osutava ettevõttega täpselt selliste tööülesannete täitmiseks ja sellise ajalise mahuga nagu Teie ettevõte vajab. Ettevõtte juhtidel võib ette tulla ka teisi olukordi, kus on vaja kiiresti kaasata kompetentne finantsjuht väljastpoolt oma personali ringi: ootamatud muutused senises personalis, uue ettevõtte omandamine jne. Ka raamatupidamise korraldamisel võib vaja minna finantsjuhi abi: konsolideerimised, arvestuspõhimõtete muutmise vajadus jms. võib tingida lisakompetentsi kaasamise vajaduse.

  Tavapärased meie finantsjuhi poolt kaetavad kompetentsid on järgmised:

  Finantsjuhtimise korraldamine.
 • perioodilise aruandluse korraldamine ja koostamine
 • eelarvete koostamine ja võrdlus tegelike tulemustega
 • rahavoogude prognoosimine ja jälgimine
 • raha ja käibekapitali juhtimine

  Kuluarvestus.
 • raamatupidamise korrastamine toote või teenuse omahinna väljatoomiseks
 • kulude kontrolliprotseduuride väljatöötamine (aruandlus/sagedus)
 • kulude perioodiline kontroll
 • võimalikele kokkuhoiuallikatele osundamine

  Tagasi algusesse »

  FINANTSNÕUSTAMISE TEENUS

  img

  Koostame finantsprojektsioone, -prognoose ja eelarveid, teostame tasuvusuuringuid ja finantsanalüüse. Kliendi äriprojektile tuginedes töötame välja rahvusvahelistele standarditele vastavaid äriplaane ja toetustaotlusi Euroopa Liidu struktuurfondide raames.

  Meie kontaktid ja kogemused võimaldavad efektiivselt suhelda ja tegutseda kapitali kaasamisel Balti riikides tegutsevatest finantsasutustest, aga oleme korraldanud finantseerimisi ka välispankadest. Koostöös oma klientidega selgitame eelnevalt välja optimaalseima võõrkapital struktuuri kaastates vajadusel, laenu-, liisingu- , faktooringu-, arvelduslaen, vahefinantseerimise või omakapitali instrumente.

  Pangalaen
  Aitame ettevõtetel edukalt ja efektiivselt laenu taotleda korraga enamast kui ühest-kahest pangast. Konkurents tagab parimas saadaolevad laenutingimused. Kui kodupank põhjendamatult tõrgub laenu andmast või pikendamast, oleme võimelised enamikel juhtudel korraldama laenude refinantseerimise kliendi jaoks uuest pangast.

  Võlakirjad
  Oleme korraldanud ettevõtete võlakirjade müüke, samuti nende hilisemaid refinantseerimisi. Oleme noteerinud välakirju kohalikul börsil. See suurendab võlakirjade usaldusväärsust likviidusust.

  Vahetusvõlakirjad
  Keerulistel aegadel võib muude intrumentide läbi laenu saamine olla raskendatud. Vahetusvõlakirjad annavad finantseerijale laenuga sarnaselt tagatud tootluse, kuid samas loovad võimaluse ettevõtte suurema edu korral vahetada võlakirjad ettevõtte osa(või aktsia-) kapitaliks.

  Bilansivälised finantseerimisinstrumendid
  Regressita faktooring, pikendatud maksetähtajad krediidikindlustuse abiga, müük, tagasirendi tehingud – need on vaid väike osa erinevatest võimalustest, mida võib olla ettevõtjal mõistlik kasutada tavapärase pangalaenu kõrval.

  img

  Altenatiivsed kapitalipakkujad ja vahefinantseerimine.
  Kui pangast laenu leidmise võimalused on ammendatud võib finantseerimist leida ka nn. mezzanine finantseerijatelt; private equity firmadest või ka näiteks Kredex’ist. Aitame Teil üles leida seninägematuid finantseerimisvõimalusi.

  Õiglase väärtuse hindamine.
  Õiglase väärtuse hindamine ettevõtte varadele või osadele võib olla vajalik mitte ainult müügi või ühinemistehingute korral. Ettevõtte kinnisvara ja põhivara õiglast väärtust on sageli vaja hinnata aastaaruande koostamise protsessi raames. Hindamisi on vaja kontserni sisemisel restruktureerimisel, oma aktsiate müügil või tagasiostul jne. Õiglase väärtuse hindamine hõlmab erinevate varagruppide väärtuse määramist rahvusvaheliselt aktsepteeritud metoodika alusel. Hinnatavateks varadeks võivad olla ettevõtte aktsiad või osad, finantsinstrumendid, ettevõtte koguvarad, nõuded või lepingud, samuti kinnisvara.

  Ärikinnisvara müük.
  Esindades müüja huve, aitame korraldada ärikinnisvara müüki parima võimaliku hinnaga nii, et müügi-info jõuaks kõigi rahvusvaheliste kinnisvarainvestoriteni. Hoolitseme, et teave müügiobjektist jõuaks ostuhuvilisteni parimal professionaalsel ja usalduslikul moel. Selleks koostame vajalikud eeluuringud, müügimaterjalid, infomemorandumi ja peame ostuhuvilistega läbirääkimisi kuni tehingu vormistamiseni ning raha ülekandmiseni.

  Tagasi algusesse »

  SANEERIMINE JA RESTRUKTUREERIMINE

  Ettevõtte saneerimine

  img

  Saneerimise ettevalmistamine
  Ettevõtte saneerimine algab hetkest, kus ettevõtja tunneb, et vanaviisi jätkata võib olla ohtlik ja kindlalt konkurentsis ning likviidsena püsimiseks võib ettevõte vajada muudatusi. Seda me nimetame saneeriise ettevalmistamise etapiks. Selles etapis kehtestatakse kindlad kriteeriumid otsustamaks kas “sõita edasi� või “teha pööre�. Kui edasi sõitmise kriteeriumeid (laenu saamine, tütarettevõtte break-even, kulude kokkuhoid kavandatud mahus vms.) ei õnnestu lähemas tulevikus täita, siis tuleb meelekindlalt varemkavandatud kurssi muuta, kuid seekord õiges, st. turvalises suunas.

  Enamasti tähendab saneerimine mitmest halvast valikust vähem halva valimist. Kui hästi läheb, võib see isegi tagantjärele heaks valikuks osutuda. Kui nii hästi ei lähe, siis suudetakse turvaliselt ära hoida kõige hullema, st. pankrotiseisu kujunemine, millest tavaliselt ei ole edasiteed. Äärmuslikel juhtudel võib parimaks saneerimismeetmeks olla ka pankrot, mis annab võimaluse alustada uut ettevõtlust varaga, mis on võimalik uue kapitali kaasabil pankrotivarast välja osta ning kasutades oskuslikult ettevõtja kõige tähtsamat vara, milleks on tema teadmised, suhted ja oskused. Saneerimisavalduse esitamine kohtule on ainult üks valik arsenalist, mille abil raskuste vastu võidelda.

  Saneerimise ettevalmistamise käigus me aitame Teil valida parimad meetmed lähtuvalt kujunenud olukorrast. Vajadusel alustame läbirääkimisi võlausaldajatega, et välja selgitada piisava poolehoiu olemasolu saneerimismenetluse õnnestumiseks. Võimalik, et saneerimise õnnestumiseks tuleb kontserni struktuuris teha muudatusi, st. liitmisi, jagunemisi vms. Samas, kui ettevõttel on üks või kaks suurt võlausaldajat, kes on põhimõtteliselt valmis nõude ümberkujundamiseks nii ,et ettevõte saaks edasi tegutseda, ei pruugi saneerimismenetluse algatamine olla hädavajalik. Kokkuleppeid nõuete ümberkujundamiseks saab teha ka saneerimismenetluse väliselt. Olukord on teine, kui võlausaldajaid on palju. Siis on saneerimismenetluse väliselt pea võimatu kõiki võlausaldajaid võrdselt koheldes nõudeid ümber kujundada ja saavutada seejuures vajalikku üksmeelsust. img

  Saneerimisavalduse koostamine
  Saneerimisavaldust on mõistlik kohtule esitada siis, kui eelnevalt on läbi räägitud peamiste võlausaldajatega ja selgitatud välja piisava poolehoiu olemasolu selleks, et võlausaldajad saneerimiskava vastu võtaks. Hinnanguliselt moodustab see töö ühe kolmandiku kogu saneerimiskava jõustamiseks vajalike tegevuste mahust, kuid see on odavam, kui tegelemine saneerimismenetlusega, mis jääb võlausaldajate või kohtu poolt kinnitamata.

  Saneerimisnõustaja teenused
  Saneerimisavalduse esitamisel saab ettevõte esitada oma ettepaneku saneerimisnõustaja isiku määramiseks. Kohus arvestab ettevõtja ettepanekuga kuid samas ei ole ettevõtja soov kohtu jaoks siduv. See tähendab, et kui kohus leiab, et ettevõtja poolt soovitatud isik ei ole mingil põhjusel antud ettevõtte saneerimisnõustajaks sobiv võib kohus saneerimisnõustaja määrata omal äranägemisel. Soovitame saneerimisnõustaja kandidaadiks esitada ettevõttest sõltumatu isik, kes annaks maksimaalset lisaväärtust ettevõtte ümberkorralduste teostamisel, läbirääkimistel võlausaldajatega, saneerimiskava koostamisel ning saneerimismenetlusega seotud dokumentatsiooni ning protseduuride korrektsel ja kompetentsel täitmisel.

  Saneerimisnõustajal peavad olema piisavad finants-, juhtumis- ja õigusalased teadmised. Sageli on raske nii mitmekesise profiiliga nõustajat leida. Kõige tõenäolisem on neid leida finantskonsultantide hulgast, kellel on pankadega suhtlemise kogemust ja varasem kogemus saneerimismenetluse tervikprotseduurist. Suuremate ettevõtete saneerimisel võib osutuda ratsionaalseks kaasata kaks saneerimisnõustajat, kellest üks kataks finantsvaldkonna ja teine juriidilise kompetentsi. Oleme valmis Teid avameelselt abistama parimate nõustamiskandidaatide leidmisel. Meie nõustajate profiili sobivuse korral soovitame heameelega ka enda kandidatuuri. Oleme seisukohal, et ettevõtja suhtes on aus, kui anname nõusoleku hakata saneerimisnõustajaks ainult siis, kui ise kindlalt usume kavandatava saneerimise tõenäolisesse edusse.

  Saneerimiskava koostamine
  Saneerimiskava koostamisel osalevad nii ettevõtja kui saneerimisnõustaja. On mõistlik, kui kava valmib nõustaja poolt koostöös ettevõtjaga. Kuna saneerimisnõustaja töö on vastavalt seadusele tasustatud, siis ettevõtja jaoks parim lahendus oleks see, kui saneerimisnõustajal oleks piisavalt tahet ja motivatsiooni kava koostamiseks. Kui kohus määrab ettevõtja poolt taotletud saneerija, siis on motivatsioonis, tööjaotuses ja tasus võimalik eelnevalt kokku leppida. Teistmoodi olukord võib tekkida juhul, kui kohus peab vajalikuks saneerimisnõustaja omal äranägemisel määrata. Saneerimisseaduse § 20 sätestab, et pärast saneerimismenetluse algatamist koostab saneerimisnõustaja ettevõtja nimel saneerimiskava. Seega kava koostamise kohustus on küll nõutajal, kuid seejuures tuleb arvestada teatud asjaolusid.

  Saneerimiskava koostamisel osalevad nii ettevõtja kui saneerimisnõustaja. On mõistlik, kui kava valmib nõustaja poolt koostöös ettevõtjaga. Kuna saneerimisnõustaja töö on vastavalt seadusele tasustatud, siis ettevõtja jaoks parim lahendus oleks see, kui saneerimisnõustajal oleks piisavalt tahet ja motivatsiooni kava koostamiseks. Kui kohus määrab ettevõtja poolt taotletud saneerija, siis on motivatsioonis, tööjaotuses ja tasus võimalik eelnevalt kokku leppida. Teistmoodi olukord võib tekkida juhul, kui kohus peab vajalikuks saneerimisnõustaja omal äranägemisel määrata. Saneerimisseaduse § 20 sätestab, et pärast saneerimismenetluse algatamist koostab saneerimisnõustaja ettevõtja nimel saneerimiskava. Seega kava koostamise kohustus on küll nõutajal, kuid seejuures tuleb arvestada teatud asjaolusid. img

  Parem on olukord siis, kui saneerimisnõustaja, kes on sageli juriidilise kvalifikatsiooniga, toetab ettevõtja initsiatiivi koostada saneerimiskava ise või kaasata kava koostamisesse finantsnõustaja, kes valdab muuhulgas piisavalt antud majandusharu spetsiifikat. Siinkohal oleme hea meelega valmis pakkuma oma abi saneerimiskava koostamisel olemata seejuures ise saneerimisnõustaja ülesannetes.

  Sisuliselt on saneerimiskava ettevõtte uus äriplaan, mis kajastab kõike, mis seni tehtud, millises olukorras hetkel ollakse ja mida kavandatakse ette võtta, et olukorrast edukalt ja võlausaldajate huve minimaalselt riivates sealt välja tulla. Saneerimiskava peab olema veenev mitte ainult kohtule vaid eelkõige ka võlausaldajatele andmaks neile kinnitust, et saneerimine on iga võlausaldaja jaoks parem alternatiiv kui oleks pankrotimenetlus.

  Eksperthinnang saneerimiskavale
  Saneerimisseaduses näebette võimaluse, et kohus võib kaaluda võlausaldajate poolt vastuvõtmata saneerimiskava kinnitamist juhul, kui ettevõtja esitab vastava avalduse. Avalduse esitamise eelduseks on, et saneerimiskava poolt hääletas vähemalt pool kõigist võlausaldajatest. Juhul kui kohus võtab menetlusse ettevõtja avalduse kinnitada saneerimiskava, mille võlausaldajad on jätnud vastu võtmata, nimetab kohus vähemalt kaks eksperti, kes annavad saneerimiskavale hinnangu.

  Ettevõtja ei saa kaasa rääkida ekspertide valikul ja määramisel. Siiski ei ole välistatud, et kohus küsiks ettevõtja sellekohast arvamust. Meie nõustajad vastavad seaduses ette nähtud eksperdina tegutsemiseks vajalikele nõuetele.

  Ekspert koostab kohtu määratud tähtaja jooksul saneerimiskava kohta kirjaliku, erapooletu ja asjatundliku analüüsi, milles esitab põhjendatud arvamuse ettevõtte saneerimise vajaduse, nõuete ümberkujundamise ja muude saneerimisabinõude eesmärgipärasuse, ettevõtte saneerimise edukuse tõenäosuse, võlausaldaja huvide ja õiguste arvestamise ning ettevõtte saneerimiseks muu olulise asjaolu kohta, sealhulgas ettevõtte olulisuse kohta tööandjana.

  Tuleb arvestad, et eksperdile näeb seadus ette arvamuse koostamiseks kuni 60 päeva. Samuti on ekspertide (keda peab olema vähemalt kaks) töö tasustatav ja ka selle kulu katab loomulikult ettevõtja. Nn. ekspertide arvamusele toetud saneerimiskava kinnitamine läheb ettevõtjale hinnanguliselt topeltkalliks maksma. Samuti ei saa olla kuidagi kindel, et eksperdid saneerimist tõenäoliselt edukaks hindavad. Seetõttu me pigem soovitame leida saneerimiskavaga lahendus, mis eeldatavalt võiks saada vajaliku 2/3 hääli võlausaldajatelt.

  Saneerimisprotsessi strateegiline nõustamine. Läbirääkimised võlausaldajatega.
  Saneerimisprotsessi strateegiliselt kõige olulisemad tegevused on võlausaldajate ringi moodustamine, kelle nõudeid kavandatakse saneerimisel umber kujundada. Ettevõtja ja saneerimisnõustajad võivad käimasoleva saneerimisprotsessi juures vajada täiendavat abi kogemustega saneerijatelt selleks, et:
 • pidada edukalt läbirääkimisi võlausaldajatega, sh. eelkõige pankadega;
 • leida turvalisim ja optimaalseim lahendus ümberkujundatavate võlgade struktuurile, st. milliseid nõudeid umber kujundada, milliseid mitte, kas ja kuidas nõudeid rühmitada.

  Meie saneerimisnõustajatel on siinkohal kogemusi ja teadmisi, kuivõrd antud temaatikaga on tegeletud sügavuti.

  Tagasi algusesse »

  Ettevõtte restruktureerimine.

  img

  Saneerimine vastava seaduse alusel ei pruugi alati võimalik olla, kuna on ette teada, et võlausaldajate poolehoidu ei õnnestu saavutada või siis on ettevõtte netovara negatiivne ning likviidsus puudub.

  Tesiseks, saneerimine vastava seaduse alusel ei pruugi alati vajalik olla, kuna võlausaldajatega saab kokkuleppeid sõlmida ka saneerimismenetluse väliselt, seda eriti juhul, kui tegemist on ühe või kahe suure võlausaldajaga ning puuduvad seejuures otseselt vaenulikult meelestatud võlausaldajad.

  Sellisteks juhtudeks on Calistol pakkuda teisi lahendusi, mis võivad aidata olukorrast väljuda. Lahendusteks võivad olla ettevõtte sisemised ümberkorraldused (kulude vähendamine, mõnest tegevusalast loobumine, vara müük-tagasirent jne) või ettevõtte struktuurilised ümberkorraldused (ühinemine, jagunemine, tütarettevõtte müük, ettevõtte iseseisva üksuse müük (spin-off) jne.).

  Ettevõtete liitmistel ja jagunemistel ei kehti alati lihtne aritmeetika, et 1+1=2. Sageli võib leida lahenduse, kus 1+1=3.

  Tagasi algusesse »

 • contact

  Calisto Consult
  Sanatoorium Sinu Ettevõttele

  /a